Lia

92 teksty – auto­rem jest Lia.

Często po­między szcze­rością a bez­czel­nością leży gra­nica dob­re­go smaku. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 16 listopada 2011, 14:59

Re­ligia opi­suje zbioro­wość, wiara zaś jednostkę. 

aforyzm
zebrał 60 fiszek • 6 listopada 2011, 14:18

Za­mykając swój świat w poez­ji pa­radok­salnie czy­nisz go zu­pełnie wolnym.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 lipca 2011, 14:35

Biłam się z myśla­mi.. a i tak naj­więcej ciosów ot­rzy­mało sumienie... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 9 czerwca 2011, 13:05

Niektórzy mały in­te­lekt próbują nad­ro­bić wiel­kim ego.

Pycha 

myśl
zebrała 42 fiszki • 5 czerwca 2011, 18:29

Do­piero świado­mi włas­nych og­ra­niczeń możemy chwy­cić za dłoń ka­lekie Szczęście 

myśl
zebrała 45 fiszek • 30 maja 2011, 14:20

Bo­hater to poeta, które­go ser­ce jest piórem, a poema­tem... czyny. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 27 maja 2011, 00:31

Łza uro­niona nad gro­bem dziec­ka jest zbyt słaba by wskrze­sić, lecz za­razem na ty­le sil­na by zmienić na zaw­sze życie płaczącego. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 16 maja 2011, 19:50

Anioł skrępo­wany więza­mi ludzkich ocze­kiwań nig­dy się nie wzniesie 

myśl
zebrała 53 fiszki • 12 maja 2011, 21:02

,,Drugą połówką'' nie jest ide­lana oso­ba z ta­kim sa­mym ,,ko­dem kres­ko­wym'', lecz niedos­ko­nały człowiek, który przyj­mu­je taką jak my pos­tawę wo­bec tej Miłości. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 maja 2011, 17:19

Lia

,,Są chwile, w których sam na sam siedzę z sobą, klękam wtedy na kolana i rozmawiam z Tobą.''

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lia

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność